Image

1. Condició d'USUARI

L'accés o ús del lloc web www.tallerspala.com implica tenir la condició d'USUARI del mateix i l'acceptació de les condicions generals d'ús, sens perjudici d'aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que també adquiriran força obligatòria entre les parts .

2. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels USUARIS del lloc web www.tallerspala.com, de forma directa i gratuïta, la informació següent, relativa al TITULAR del domini:
1. Denominació social: Tallers Palà, S.A.
2. Domicili: C/ de les Cots, 6, 08243 Manresa
3. Adreça de correu electrònic: info@tallerspala.com
4. Telèfon: +34 938 747 072
5. CIF: A08960460
6. Registre: Tom 22.704, Fulla B-41.050, Inscripció 4ª

3. Objete

A través del lloc www.tallerspala.com, Tallers Palà, S.A. d'ara endavant el TITULAR facilita als seus USUARIS l'accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d'ús

L'accés al lloc tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estiguin subjectes al pagament d'un preu.
L'USUARI assumeix la responsabilitat en l'ús del lloc web.
Per fer ús dels serveis, els menors requeriran el permís dels pares o tutors, que seran responsables dels actes duts a terme pels menors a càrrec seu.
L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.tallerspala.com, abstenint-se d'utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys als sistemes de la web o als dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l'existència de virus informàtics, encara que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic de l'USUARI quan hi accedeixi a les pàgines web o les utilitzeu.
El TITULAR es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, de fer les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al lloc www.tallerspala.com són propietat del TITULAR o de tercers, sense que es pugui entendre que l'ús o l'accés al lloc i/o als serveis oferts atribueixi a l'USUARI cap mena de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'USUARI, ni que aquest pugui fer-ne ús més enllà del que sigui estrictament necessari per a un ús correcte del lloc web i dels seus serveis.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.
En virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.
L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a www.tallerspala.com.

6. Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d'incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l'USUARI, complint les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.).
La finalitat d'aquest fitxer serà la directament relacionada amb l'activitat empresarial.
L'USUARI podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant a aquest efecte un correu electrònic a l'adreça comercial@tallerspala.com indicant la referència LOPD.

7. Xarxes socials

El TITULAR té presència a les xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que connectin amb el TITULAR a través d'aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d'ús, sens perjudici d'aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.
El TITULAR tractarà les dades de l'USUARI per tal d'administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d'activitats, productes o serveis del TITULAR, o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altre fi que les normatives de les xarxes socials poguessin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços

En cas que a www.tallerspala.com es facilitin enllaços a altres llocs d'Internet, el TITULAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR no assumirà responsabilitats pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet. De la mateixa manera, l'enllaç d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d'ús

Aquestes condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà dur a terme el TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades al lloc web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.

En este sitio utilizamos cookies para analizar el tráfico, puede ver más información aquí. Puede aceptar las cookies pulsando el botón 'Aceptar' o las puede rechazar/configurar pulsando el botón 'Configurar'.
 
Aceptar Configurar